Morbi et tellus imperdiet, aliquam nulla sed, dapibus erat. Aenean dapibus sem non purus venenatis vulputate. Donec accumsan eleifend blandit. Nullam auctor ligula

Get In Touch

Quick Email
info.help@gmail.com

Oferta

Kancelaria oferuje usługi prawne w sprawach z zakresu:

Prawo cywilne
– w szczególności sprawy o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ochronę dóbr osobistych
 • ochronę własności i posiadania
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności
 • zniesienie współwłasności
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • eksmisję
 • immisje sąsiedzkie
 • uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 • ubezwłasnowolnienie
 • odwołanie darowizny
 • uchylenie się od skutków oświadczenia woli
 • uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji

Prawo rodzinne
– w szczególności sprawy o:

 • rozwód
 • separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty – obniżenie/podwyższenie alimentów, alimenty od byłego współmałżonka, od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności
 • ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka w tym ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej – pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie/przywrócenie
 • zadecydowanie o istotnych sprawach dziecka – np. wydanie zgody na paszport
 • sprawy o przysposobienie
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich

Prawo spadkowe
– w szczególności sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych
 • podważenie testamentu

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
– w szczególności sprawy o:

 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, KRUS

Prawo karne
– w szczególności:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

Prawo karne wykonawcze
– w szczególności sprawy o:

 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • zawieszenie postępowania wykonawczego
 • orzeczenie kary zastępczej
 • rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

Prawo wykroczeń
-w szczególności:

 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

Prawo administracyjne
– w szczególności:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo gospodarcze
– w szczególności:

 • reprezentacja w sporach sądowych wynikłych na tle prowadzonej działalności
 • reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • windykacja należności